بررسي درخواستهاي واحدهاي تابعه در زمينه فن آوري اطلاعات